Tre¶ć
 

BIOLOGIA»Plansze > B.ogólna

Podział komórek

Koszyk

Ilo¶ć:
mój koszyk
 Podział komórek
Cena brutto:71.36PLN
drukuj drukuj dane produktu
PODSTAWY GENETYKI - opis zestawu plansz zamieszczonych w dziale BIOLOGIA/Genetyka


Genetyka jest jedn¶ z najdynamiczniej rozwijaj¶cych się dziedzin biologii XX i XXI wieku. Tre¶ci z zakresu genetyki obecne w programach i podręcznikach szkół ¶rednich, wraz z reform¶ systemu o¶wiaty pojawiły się także w szkołach gimnazjalnych. ¶rodowisko nauczycieli biologii od dawna oczekuje na dobre ¶rodki dydaktyczne pozwalaj¶ce uatrakcyjnić lekcje genetyki.
Tablice genetyczne s¶ bardzo przydatn¶ pomoc¶ dydaktyczn¶, ułatwiaj¶c¶ realizację wielu programów nauczania biologii funkcjonuj¶cych w dzisiejszych szkołach. Informacje w nich zawarte s¶ zgodne z podstaw¶ programow¶ kształcenia ogólnego w zreformowanych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i w tych typach szkół mog¶ z powodzeniem funkcjonować.
Korzystaj¶c z tablic genetycznych nauczyciel ma możliwo¶ć pogl¶dowego przedstawiania wiadomo¶ci o informacji genetycznej, jej replikacji, segregacji, rekombinacji i mutacji a więc wszystkich podstawowych prawidłowo¶ci z zakresu genetyki ogólnej. Tablice umożliwiaj¶ także zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami dziedziczenia (I i II prawo Mendla).
Ta profesjonalnie przygotowana pomoc dydaktyczna pozwala nauczycielom na stosowanie różnorodnych procedur osi¶gania celów edukacyjnych. Między innymi umożliwia: ukierunkowan¶ obserwację procesów zachodz¶cych w dziel¶cych się komórkach, analizę schematów, wykresów, krzyżówek genetycznych. Obserwacja np. rozwiniętej nici DNA pozwala na wnikliw¶ analizę składników jego budowy, a odpowiednio zastosowane barwy ułatwiaj¶ zapamiętanie i kojarzenie informacji. Zamieszczenie na jednej tablicy rysunków przedstawiaj¶cych podziały komórkowe (mitozę i mejozę) jest bardzo dogodnym rozwi¶zaniem, umożliwiaj¶cym porównanie tych dwóch procesów i wykazanie różnic.
W ciekawy sposób przedstawiono kariotyp człowieka. Odpowiednie ułożenie chromosomów i zastosowanie dwóch barw do wyróżnienia płci, ułatwia uczniom zrozumienie i kojarzenie podstawowych cech różni¶cych zestawy chromosomów kobiety i mężczyzny. W prosty i przystępny sposób przedstawiono mutacje chromosomów, sprawiaj¶ce uczniom nieco kłopotu z powodu zapamiętywania trudnych pojęć.
Przy odpowiedniej inwencji nauczyciela na bazie tablic można inspirować ucznia do twórczego my¶lenia i rozwi¶zywania problemów np. tworz¶c zadania wykorzystuj¶ce krzyżówki genetyczne.
Rzeczowe i atrakcyjne graficznie tre¶ci genetyczne pozwol¶ uczniom łatwiej zrozumieć podstawy dziedziczno¶ci i zmienno¶ci organizmów.
Niew¶tpliwym atutem plansz jest ich wysokiej klasy materiał z jakiego s¶ wykonane. Ułatwi to nauczycielom ich przechowywanie i dług¶ trwało¶ć.

WŁA¶CIWO¶CI PRODUKTU:
Wydruk na jednym arkuszu papieru! Wymaga to zastosowania nowoczesnych i kosztownych technologii drukarskich, ale ma niew¶tpliw¶ zaletę - unikamy niedopasowania tre¶ci i koloru, jakie zawsze powstaje przy montażu z kilku arkuszy. Do produkcji stosujemy papier bielony bez użycia chloru, nie zawieraj¶cy innych toksycznych substancji. Listwy podtrzymuj¶ce, wykonane z drewna, malowane s¶ nietoksycznym lakierem wodorozcieńczalnym (bezołowiowym), posiadaj¶cym atest PZH. Powierzchnia pokryta jest dwustronnie foliow¶ powłok¶ o specjalnej strukturze. Przy użyciu pisaków można na nich zamieszczać dodatkowe obja¶nienia, kre¶lić kierunki czy zasięgi, rysować wykresy lub też wykonywać ćwiczenia. Po zakończonych zajęciach wszystko to łatwo zetrzeć wilgotn¶ ¶ciereczk¶. Dodatkowo folia ta sprawia, że mapy s¶ bardzo wytrzymałe i niepodatne na rozerwanie. Po zakończeniu używania produktu może zostać on poddana recyklingowi, nie za¶miecaj¶c tym samym ¶rodowiska. Po licznych próbach wytrzymało¶ciowych stwierdzili¶my, że trwało¶ć naszych wyrobów, przy stuprocentowym ich wykorzystaniu (zgodnie z ich przeznaczeniem), sięga przynajmniej 10, a przy mniejszym obci¶żeniu - nawet i 20 lat. Szczególn¶ uwagę przywi¶zujemy do jako¶ci druku, kolorystyki i rozwi¶zań graficznych naszych produktów. Dzięki nim nasze mapy i plansze wygl¶daj¶ jak trójwymiarowe.