Tre¶ć
 

NAUCZ. ZINTEGROWANE»Plansze ¶cienne

Ekosystem jeziora MER083

Koszyk

Ilo¶ć:
mój koszyk
Cena brutto:88.56PLN
drukuj drukuj dane produktu
WŁA¶CIWO¶CI PRODUKTU:
Wydruk na jednym arkuszu papieru! Wymaga to zastosowania nowoczesnych i kosztownych technologii drukarskich, ale ma niew¶tpliw¶ zaletę - unikamy niedopasowania tre¶ci i koloru, jakie zawsze powstaje przy montażu z kilku arkuszy. Do produkcji stosujemy papier bielony bez użycia chloru, nie zawieraj¶cy innych toksycznych substancji. Listwy podtrzymuj¶ce, wykonane z drewna, malowane s¶ nietoksycznym lakierem wodorozcieńczalnym (bezołowiowym), posiadaj¶cym atest PZH. Powierzchnia pokryta jest dwustronnie foliow¶ powłok¶ o specjalnej strukturze. Przy użyciu pisaków można na nich zamieszczać dodatkowe obja¶nienia, kre¶lić kierunki czy zasięgi, rysować wykresy lub też wykonywać ćwiczenia. Po zakończonych zajęciach wszystko to łatwo zetrzeć wilgotn¶ ¶ciereczk¶. Dodatkowo folia ta sprawia, że mapy s¶ bardzo wytrzymałe i niepodatne na rozerwanie. Po zakończeniu używania produktu może zostać on poddana recyklingowi, nie za¶miecaj¶c tym samym ¶rodowiska. Po licznych próbach wytrzymało¶ciowych stwierdzili¶my, że trwało¶ć naszych wyrobów, przy stuprocentowym ich wykorzystaniu (zgodnie z ich przeznaczeniem), sięga przynajmniej 10, a przy mniejszym obci¶żeniu - nawet i 20 lat. Szczególn¶ uwagę przywi¶zujemy do jako¶ci druku, kolorystyki i rozwi¶zań graficznych naszych produktów. Dzięki nim nasze mapy i plansze wygl¶daj¶ jak trójwymiarowe.