Treść
 

JĘZYK ANGIELSKI»Plansze duży format

Pronouns - zaimki osobowe SE41

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Pronouns
Cena brutto:289.00PLN
drukuj drukuj dane produktu
Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem. Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego przedstawiają się następująco: uczeń poznaje, ćwiczy i utrwala bardzo ważny obszar gramatyki języka angielskiego, jakim są zaimki osobowe. Uczeń nabywa umiejętność kategoryzowania poznawanych pojęć. Uczeń rozwija umiejętność kontekstualizacji przyswajanych struktur języka. Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania języka angielskiego, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców: Dr Jolanty Dobrowolskiej, Prof. dr hab. Krystyny Droździał - Szelest.